top of page

59. DREAM, HOPE & FAITH


DREAM, HOPE & FAITH

MONITA TAHALEA

( 2009 )

 

01. KISAH YANG INDAH

music : indra lesmana

lyric : hon lesmana, monita tahalea

02. INGATLAH

music : indra lesmana

lyric : hon lesmana

03. OVER THE RAINBOW

music : harold arlen

lyric : e.g harburg

04. SENJA

music : indra lesmana

lyric : monita tahalea

05. I LOVE YOU

music : bernie

lyric : bernie

06. GOD BLESS THE CHILD

music : billie holiday, arthur herzog jr.

lyric : billie holiday, arthur herzog jr.

07. HOPE

music : indra lesmana

lyric : monita tahalea

08. DI BATAS MIMPI

music : indra lesmana

lyric : eq puradiredja

 

Recent Posts
bottom of page